Guangdong Mei Wei Xian Company

60 tons high temperature hot water, 8 units LWH-100C