Fujian Feng Ye Group

80 tons hot water, 10 units LWH-100C