Donguan Yuehua School

60 tons hot water, 12 units LWH-050C