Guangxi Jinhui Farm Chemiacal Company

45 tons hot water, 4 units LWH-120C