Jinjiang Yiren Group

30 tons hot water, 3 units LWH-120C