Shenzhen Baoan Gaoxin Qi Company

120 tons hot water, 6 units LWH-200CN