Zhongshan Sheng Qiu Light Group

50 tons hot water, 5 unis LWH-100C